ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކާ ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑރ މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ތ.ކިނބިދުއަށް މިއަދު ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކޮށް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

އިޝްތިހާރު Navee1 jpg

ކުރިން ކައުންސިލްތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރުގައި އެކަން އެގޮތަށް ނުވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އިޝްތިހާރު

މިއަދު ތ. ކިނބިދޫ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ވަކި މުއައްސަސާއެއް އޮތްއިރު ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތް ކައިރިން ބަލުމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކައުންސިލުންތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު ހުންނަތަނަށް ކައުންސިލް ގެނެސްގެން ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރާކަށް ނޫން ބޭނުމީއެއް. ކައުންސިލް އޮތްތަނަށް އަޅުގަނޑު ދާން ބޭނުންވަނީ. އެހެންވީމަ މިއަތޮޅު މިނިމެނީ. ދެން އިރާދަކުރެއްވީ މިއަންނަ ހަފްތާގައި އޮތް ރާއްޖެއިން ބޭރު ދަތުރު ނިންމާފައި އަންނަގޮތަށް މަސްދުވަސް މި ކަނޑައަޅަނީ، އެއްމަސްތެރޭ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރަން އަޅުގަނޑު ރަށްތަކަށް ދާނަން”. ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
މިލިޔުންވެސް ކިޔާލަމާ
Close
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.