އެމްޑީޕީގެ 13 މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީ 13 މެމްބަރަކު ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީއަށް މިރޭ ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ދަރުބާރުގޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖަލްސާގައި އެ 13 މެމްބަރުން ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރި ފޯމް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް، އަދި ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ހަވާލުކުރައްވައިފައެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަކީ:

* މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙީމް ޝަރީފް
* ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު
* މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ހައިތަމް
* އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަލީ ޙަމީދު
* ކަނޑިތީމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް އަބްދުލްހަކީމް
* ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްޙަކީމް
* މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޒަރީރު
* މުލަކު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނަޞީރު
* ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުލް މުހްސިން ޙަމީދު
* މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް ޢަލީ
* ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙީމް ރާޝިދު
* ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙަސަން ޝިޔާން

 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.