ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ޞައްޙަނޫން މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވާތީ ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޕީޕީއެމް)ގެ ނަމުގައި ސްޕޭމް މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވާތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ޕާޓީން އެދިއްޖެއެވެ.

ރެއިން ފެށިގެން ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ފޮނުވަމުންދާ މިމެސެޖުތަކަކީ އެޕާޓީގެ ނަން ބޭނުންކޮށް ޑީއެޗްއެލްގެ ލިންކަކާއިއެކު އެކި މީހުންގެ ފޯނުތަކަށް ފޮނުވަމުންދާ މެސެޖެކެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ޕީޕީއެމްއިން ބުނީ މިއީ ބަޔަކު ފޮނުވަމުންދާ ސްޕޭމް މެސެޖްތަކެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަން ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައި ގަންނަވާކަމަށެވެ. އަދި ފޯނުތަކަށް ފޮނުވަމުންދާ މި ލިންކަށްއެއްވެސް މީހަކު ނުވަނުމަށް އެޕާޓީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައެވެ.

ސްކޭމް ކޯލްތަކާއި މެސެޖުތައް މެދުވެރިކޮށް މަކަރާ ހީލަތުން ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހޯދަމުން ދާ މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކޯލްތަކަށާއި މެސެޖުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އާއްމުންނަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.