އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ޕީއެންސީއާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ، ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން: ހީނާ

އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް  ޙުސައިން ޢަބްދުލް ލަޠީފް ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފައި ވަނީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކެންޑިޑެސީ ފޯމް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިންކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ އިސް ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން ރިޔާސަތުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުވެފައިވާ ނައިބު ރައީސް ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރިޔާސީ ޓިކެޓު ހޯއްދެވުމަށް، ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ، ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ރައީީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ވާދަ ނުކުރެއްވިދާނެ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.