އެމްޑީޕީން ބަރުލަމާނީއަށް އެންމެ ވޯޓެއްވެސް ނުލިބުނު

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މިރޭ ނިންމައިފިއެވެ.

ނިޒާމީ ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ރަސްމީ ނިންމުމެއް ނިންމަން މިރޭ އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ބޭއްވި އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރު ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހިމެނޭ ގޮތަށް ހުރިހާ މެންބަރުން ވެސް ވިދާޅުވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއިދެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ނުވަދިހަ މެންބަރު ހާޒިރުވި ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަން ބޭނުންފުޅުވި މެންބަރުންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު ވޯޓެއް ނެގީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ނުކުރާން ފެނޭތޯއެވެ. ނެގި ވޯޓުގައި 90 މެންބަރުން ވެސް ވޯޓު ދެއްވީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.