ފަސޭހަކަމާއެކު ވުލްވްސް އެސްސީ ބަލިކޮށް ޓީމް ސާހިބާ ތަށި އުފުލައިލާފި

ޅައިމަގު ކައުންސިލް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ، ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖް 2023 ފައިނަލް މެޗުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ވުލްވްސް އެސްސީ ބަލިކޮށް ޓީމް ސާހިބާ ތަށި އުފުލާލައިފިއެވެ.

ޓީމް ސާހިބާ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރީ 11-3 ލަނޑުންނެވެ. ޓީމް ސާހިބާ ޖެހި އެއް ލަނޑު ޝައިލިނީ ކަމިޔާބު ކޮށްދިންއިރު 10 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ޝީޒާއެވެ. ކަސަބުގެ 3 ލަނޑުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އަފީސާއެވެ.
މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޓީމް ސާހިބާގެ 77 ޝީޒާ އިބުރާހިމްއެވެ.

އިޝްތިހާރު Below Header ad

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ވަނީ ވަނަ ވަނައަށް ދިޔަފަރާތަކަށް ޓުރޮފީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަދި އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައި ވަނީ ޓީމް ސާހިބާގެ 77 ޝީޒާ އިބުރާހިމް އެވެ. އޭނާވަނީ މުބާރާތުގައި 27 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

IMG 20230729 183727 847 jpg

މުބާރާތުގެ އެންމެ އުންމީދީ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކަސަބު ޖޯޒީ ނަންބަރު 25 އާމިނަތު ޔޫއުމީ ހުސައިންއެވެ.

IMG 20230731 102039 jpg

މުބާރާތުގެ މޮޅު ފަސްކުޅުންތެރިނަކީ ، ކަސަބު ޖޯޒީ ނަންބަރު 10 އައިމިނަދު ރަހީމާ، ހަމަ އެޓީމުގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 25 އާމިނަތު ޔޫއުމީ ހުސައިން ގެ އިތުރުން ޓީމް ސާހިބާގެ ޖޯޒީ ނަންބަރު 10 މަރިޔަމް ޝައިލިނީ އާއި ހަމަ އެޓީމް 25 އާމިނަތު ޔޫއުމީ ހުސައިންއެވެ. އަދި ވުލްވްސް އެސްސީ ޖޯޒީ ނަންބަރު 12 ފާތުމަތު ރީޝާއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

ވައިބަރ ޗެނަލަށް ވަންނަވާ
އިޝްތިހާރު

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް

Below Comments Ad
Back to top button
Close

Ad blocker Detected ! ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާއެއް ފެނިއްޖެ

ތިޔަ ޑިވައިސްގައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ ސޮފްޓްވެއަރ/އެޕް އެއް އަޅާފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންކަމުން މިވެބްސައިޓްގައިވާ ފޮޓޯތައް ނުފެނުން އެކަށީގެންވެއެވެ. ފޮޓޯތައް ފެންނަ ގޮތަށް ވަނުމަށްޓަކައި ފޮޓޯ ބްލޮކް ކުރާ (އެޑް ބްލޮކަރ) އޮފކޮށްލައްވާށެވެ.