ޚަބަރު ފީތާ

އޮކްޓޯބަރ 11, 2021

ރައީސް ނަޝީދު މިއަދު މާލެ ވަޑައިންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ރައީސް، ރައީސް ނަޝީދު 4 މަސް ފަހުން މިއަދު މާލެ ވަޑައިންފިއެވެ. މޭ 6 ގައި ދިން ބޮމުގެ…