ޚަބަރު ފީތާ

މާރޗް 18, 2023

ދިރާގުން އައިއެފްސީ އާއި އޭޑީބީގެ ދެވަނަ ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިރާގުން ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައި.އެފް.ސީ) އާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭ.ޑީ.ބީ)ގެ ފައިނޭންސިންގ ގެ ދެވަނަ ލޯން ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓްގައި…


ފުލުހުންނާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން: ރައީސް ސާލިހު

ފުލުހުންނާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓޭނީ ފުލުހުންނަކީ، ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އުފެދިފައިވާ މުޖްތަމަޢުގެ އެއްބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެންކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް…