ޚަބަރު ފީތާ

މާރޗް 16, 2023

ފެނުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލައަަށް ވޯޓު ލެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް

ރާއްޖޭގައި މިއަހަރު ބާއްވާ ރިތާސީ އިންތިޚާބުގައި ފެނުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލައަަށް ވޯޓު ލެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޕޯކްސް ޕާރސަން މިއުވާން މުހައްމަދު…


ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައީސް ސާލިހު ތަޞްދީޤުކުރައްވައިފި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަޞްދީޤު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިއީ 27…


ސޮކަރ ވެޓެރަންސްގެ ޑިޖިޓަލް ޕާޓްނަރަކަށް ދިރާގު!

ސޮކަރ ވެޓެރަންސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ މިއަހަރުގެ ޑިޖިޓަލް ޕާރޓްނަރަކަށް ދިރާގު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ޕާޓްނަރޝިޕްމެދުވެރިކޮށް ދިރާގުން ސޮކަރ ވެޓަރަންސް އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނީ އެކި ކީ…