ޚަބަރު ފީތާ

އޮކްޓޯބަރ 2021

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓް މިއަދު އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިވެބްސައިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައި ވަނީ އެކަމަށްޓަކައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި…


ދަރިފުޅު ޖަލުން ސަލާމަތް ވުމުން ޝާހްރުކް ޚާން ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވަނީ ޝިރުކު ކޮށްގެން

މުމްބާއި/އިންޑިއާ (31 އޮކްޓޯބަރ) – މިމަސްތެރޭގައި އިންޑިޔާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވެސް އެންމެ ހިނގާ ޚަބަރަކަށް ވީ ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރ ޝަހްރުކް ޚާންގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އާރްޔަން…ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އިނީޝިއޭޓިވް ސަމިޓުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ރިޔާދުގައި އޮކްޓޯބަރ 26 އިން 28 އަށް ކުރިއަށްދިޔަ ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމެންޓް ސަމިޓުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ފިއުޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އިނިޝިއޭޓިވް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން…


ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން ޕްރިންސް ޖޯޖްއަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއިއެކު ދަތުރުކުރުން މަނާ ވާނެ. ކީއްވެކަން އިނގޭތަ!

އިނގިރޭސީވިލާތުގައި އެތައް ސަތޭކަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ވެރިކަން ކުރަމުންއަންނަ ޝާހީ އާއިލާއަކީ ނޫސްތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް އައު ބަޔަކަށް ނުވާނެއެވެ. އާއިލާ މެމްބަރުން ލާ ހެދުންތަކާއި ދާ ތަންތަން،…


ހިނގާ މަގުތަކަށްވެސް ޙައްޤުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންވޭ -ނަބަވީ އިރުޝާދު-

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޜުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވަނީ މަގުމަތީގެ ޙައްޤުތަކަށެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގެ ޙައްޤުތަށް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނީ މަގުބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ޢަމަލަުތަށް ބަހައްޓާގޮތަކުންކަމާއި އެކަމުގެ ސަބަބބުން މީހސްތަކުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި…


ރ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ރ. އިންނަމާދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވެރެޖް ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) އިން އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ. މިމަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވާފައި…


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދުބާއީއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ)ގެ ދުބާއީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެކްސްޕޯ 2020 ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައިފިއެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ…


ހާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މުޅި ކުންފުންޏަށްވެސް ހާއްސަ އުފަލެއް: ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ

ހާއްސަ އެހީއަށްބޭނުންވާ މަރުކަޒުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން މުޅި ކުންފުންޏަށްވެސް ހާއްސަ އުފަލެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ…