ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 14, 2021

ޔޫ.އެން. ޑަބްލިއު. ޓީ.އޯގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލިކަޝްވީލި ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝަން (ޔޫ.އެން. ޑަބްލިއު. ޓީ.އޯ) ގެ ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް ޒޫރަބް ޕޮލޮލިކަޝްވީލި ދިވެހިރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ވީލްޑް ޓޫރިޒަމް…


ރ. ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރ. ފައިނު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މިއަދު މޮބިލައިޒްކޮށްފި އެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 8100 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ…


ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތަތްކެއް ކުރުމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން އާރުޑީސީއާއި އެކު ސޮއިކޮށްފި

ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި ފެންސުޖެހުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި އެކު އާރުޑީސީއިން މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މީދޫ ފުޓު ބޯޅަ…އެމް ޓީ ސީ ސީ އިން ށ. ބިލެއްފަހީގައި އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތެއް

އެމްޓީ ސީސީގެ އިޖްތިމާޢީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ށ. ބިލެއްފަހި ކުނިގޮނޑަށް ދާންއޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމާއި، ލެވެލް ކުރުމާއި، ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެންބޮޑުވާ ދިމަދިމާލަށް ވެލިއަޅައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު…