ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 10, 2021

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާގެ ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަޙައްދުގެ 74ވަނަ ރީޖަނަލް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން މިއަދު ނިމިއްޖެއެވެ. މި މަހުގެ 6ން 10ށް ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްދިޔަ މި…