ރާއްޖޭގެ ދޮށިކަމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ގިނަ ތާރީޚީ ޢިލްމްވެރިންތަކެއް ލިޔުއްވާފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދޮށިކަމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ގިނަ ތާރީޚީ ޢިލްމްވެރިންތަކެއް ލިޔުއްވާފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހީންނަކީ ޒަމާންވީ ދިގު ތާރީޚަކާއި ކުރިއަރާފައިވާ ހަޟާރަތެއް އޮތް ބައެއް ކަމަށާއި ދިވެހީންގެ ކުޅަދާނަ މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ ތާރީޚީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަތްމަތީ ލިޔުމަކަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

”މި ވާހަކަތަކުގެ ހަޤީޤަތް ސާބިތުކޮށްދޭނެ ކަންކަމާއި ތަންތަނަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ދޫކުރައްވާފައިވާ ތަރިކަތައް. އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގައި ހުރި އާސާރީ ތަންތަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ހޯދައި ބެލިއްޖެނަމަ، ރާއްޖެއާ ބެހޭގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގެ މުޅިން އައު ޞަފްޙާއެއް ހުޅުވިގެން ދާނެ.“ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ތަނަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ އަގުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މި ދާއިރާ އާއި ދާއިރާއާއި ގުޅުންހުރި އެންމެން ޤަބޫލުކުރާނެ ހަޤީޤަތެއް ކަމަށެވެ.

 

 

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "ރާއްޖޭގެ ދޮށިކަމުގެ ވާހަކަތައް ވަނީ ގިނަ ތާރީޚީ ޢިލްމްވެރިންތަކެއް ލިޔުއްވާފައިކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*