އޯގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު %11 އިތުރުވެއްޖެ

DCIM100MEDIADJI_0026.JPG

ފާއިތުވި އޯގަސްޓްމަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހާ އަޅާބަލާއިރު 11 އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 2.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މި ޢަދަދުވަނީ 3.1 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެގޮތުން 19 އިންސައްތަ ޔޫ.އޭ.އީ އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ޗައިނާ %13، އިންޑިއާއިން %12 އަދި  ސިންގަޕޫރު އާއި މެލޭޝިޔާއިން ކޮންމެ ޤައުމަކުންވެސް 11 އިންސައްތަ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ.

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީ ގެ ގޮތުގައި ކަސްޓަމްސަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓަމަހާ އަޅާބަލާއިރު ހުސްވި އޯގަސްޓްމަހު %14 އިތުރުވެފައެވެ.

މިއަހަރު ޖުލައިމަހު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފީގެ ގޮތުގައި ދަޢުލަތަށް 243 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ލިބިފައިވަނީ 214 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފާއިތުވި އޯގަސްޓްމަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓު ކުރެވުނު މިންވަރު ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހާ އަޅާބަލާއިރު 18 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ. 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހު 269 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ރާއްޖެއިން ބޭރުކޮށްފައިވާއިރު 2017 ވަނައަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި މިޢަދަދު ވަނީ 317 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ މަހުގެ ބާވަތްތައްކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ ޖުލައިމަހު އެކްސްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ %40 ތައިލެންޑަށް އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، 10 އިންސައްތަ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "އޯގަސްޓް މަހު އިމްޕޯޓު ކުރި މިންވަރު %11 އިތުރުވެއްޖެ"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*