ޚަބަރު ފީތާ

މާރޗް 15, 2023

އަންނަ މެއި މަހުން ފެށިގެން ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަން ރައީސް ތަކުރާރު ކުރައްވައިފި

އަންނަ މެއި މަހުން ފެށިގެން ޞިއްޙީދާއިރާގެ މުސާރަތަކަށް ސަރުކާރުން ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަވާނެކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ތަކުރާރު ކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން ތަކުރާރު ކުރެއްވީ…