ޚަބަރު ފީތާ

ފެބްރުއަރީ 2023

ކޮމްޕްލަޔަންސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން މީރާގެ ވެބްސައިޓަށް!

މީރާގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕޮލިސީގެ ދަށުން 2023-2024ގެ ’ކޮމްޕްލަޔަންސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލޭން‘ މީރާގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްފިއެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮމްޕްލަޔަންސް…


އެއްވެސް ކުޅިވަރެއް ބާކީ ނުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނަތީޖާ ދަނީ ފެންނަމުން: ރައީސް

އޭޝިއާގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ބީޗް ވޮލީބޯލް މުބާރާތުން ރަންމެޑަލް ހޯދި ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ފިރިހެން ޓީމާ، އަދި ވޯލްޑް ބޮޑީބިލްޑިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ރާއްޖެއަށް ރަން މެޑަލާއި…


ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓްގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަސީމް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ)ގެ ދުބާއީގައި މަދީނާތު ޖުމެއިރާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 9 ވަނަ ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެ…


ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ވުމަށް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކަށް ބޯލަނބާ އަޚުލާގު ރަނގަޅު ދަރިވަރުންނަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ދަރިވަރުންނަށް ވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން އެދިވަޑައިގެންފި…


ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ނައިބު ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫ.އޭ.އީ) ގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ގަވަރމަންޓް ސަމިޓް 2023 ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދުބާއިއަށް…


މާލެ ސިޓީއަށް ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުން ރައްޔިތުންނަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް

ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން، މާލެ ސިޓީއަށް ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ސެންޓްރަލައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން…


ކުޑަގިރި ތަރައްގީކޮށް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

މާލޭ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުދާން ޚާއްޞަކޮށްގެން ސަރުކާރުން ތަރައްޤީކުރި ކުޑަގިރި ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިރަށް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެވެ. މި…


މިސްރުގައި ބޭއްވި ޤުރްއާން މުބާރާތަކުން ދެވަނަ ހޯދި ޝާޔާއަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

މިސްރުގައި ބޭއްވި ޤުރްއާން މުބާރާތަކުން ދެވަނަ ހޯދި މއ. އަސާސް، ފާތިމަތު ޝާޔާ ޒާހިރުއަށް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ މުހައްމަދު ޒާހިރު އަލީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ. ޝާޔާ…


އިންޑިއާގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފަ: ރައީސް ސާލިހު

ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންބޮޑު އުނދަގޫ ހާލަތްތަކުގައި އިންޑިއާވެފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އަދި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ އެއް ރަޙުމަތްތެރިޔާއަށް…