ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 21, 2021

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު މަސައްކަތުގެ %98 ނިމިއްޖެ

ށ. ފޭދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 98 ޕަސެންޓް ވަނީ ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުނި އެމްޓީސީސީ…


އެމް.ޕީ.އެލްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ދިނުމަށް ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓަޑް (އެމް.ޕީ.އެލް) އިން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ މެރިން އަދި ޕައިލަޓޭޖްގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކަށް ރިކުއެސްޓްކުރުމާއި، އީޓީއޭ ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް އޮޓަމޭޓްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ޚިދުމަތް…