ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 14, 2021

އެކްސިޑެންޓް ވުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ދެއްކީ އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް

ހުޅުމާލެ ބްރިޖްގައި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ) ގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުންނެވެ. މިކަން…