ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 8, 2021

ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފި

ރ. ކިނޮޅަސް ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމް.ޓީސީސީ) އާއި މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ. މިކަމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް…