ޚަބަރު ފީތާ

ނޮވެމްބަރ 2, 2021


ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ބަހްރައިން އަދި ރާއްޖެއިން ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ބަހްރައިންގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެފެއަރޒް ހިޒް އެކްސެލެންސީ އައިމަން ތައުފީގް އަބްދުއްރަހްމާން އާއި މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް…