ޚަބަރު ފީތާ

އޮކްޓޯބަރ 4, 2021

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ތައްޔާރީތައް

    މިއަދުގެ ޕްރެސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ: އެމްއެންޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަން އަސްރާ އަޙްމަދު އެމްއެންޕީގެ އެޑްވައިޒަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސިނާން މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީގެ ފަރާތުން…

ކެނދިކުޅުދޫގައި ޕްލޭ ސުކޫލް ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓަށް

ކެނދިކުޅުދޫގައި “ޕުލޭ ސުކޫލް” ހިންގުމަށް އާމްސްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޑަޓް އާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި އެއްބަސް ވުމުގައި ޕްލޭ ސުކޫލުގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ އިތުރު…
އެމް.އެން.ޕީގެ ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފޯމާއެކު ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ޕާޓި އެވެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުންނާއެކު ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ…