ޚަބަރު ފީތާ

އޮކްޓޯބަރ 3, 2021

ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޮމްބެޓިންގ އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ޓެރަރިޒަމް”ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ކޮމްބެޓިންގ އެކްސްޓްރީމިޒަމް އެންޑް ޓެރަރިޒަމް” ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި  އެވެ. ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ނާއިފް ޢަރަބް ޔުނިވަރސިޓީ ފޮރ…


ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓު ތަކުން އުފެދޭ ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތައް ހިމެނޭ އެއްމެދު ޢިމާރާތްތަކުގެ ފުލެޓު ތަކުން އުފެދޭ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނި އެޅުމަށް ޚާއްސަ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް ޑީސީން…ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން ވަންނަންވީ ގޫގަލް އަކަށް ނޫން އުވަދޯންޏަށް

މިއީ ދިވެހިން ހަދާފައިވާ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު ނުކުރެވޭ ވަރު ގިނަ މަޢުލޫމާތު އޮތް ހުވަދޯންޏެކެވެ. ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި އެއްޗިހީގެ ކޮލެޓިއާއި ބަލަން…


ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ރަންވޭގެ އޭ.ބީ.ސީ ފަށަލަ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި ސައިޓްއަށް ގެންގޮސްފި

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އެއަރޕޯޓް ރަންވޭގެ އޭ.ބީ.ސީ ފަށަލަ ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަކެތި މިހާރު ސައިޓްއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް އެމަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނި އެމް…


އެމްޑީޕީއަކީ ނުތާހިރު ފިލޯސަފީއެއްގެ ވެރިބައެއް -ޑރ. ޖަމީލް-

ފާއިތުވި ދައުރުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ނާއިބުރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްއިޓެއްގައިވަނީ އެމް ޑީޕީއަށާއި ރައީސް އިބްރާހީމް ޞާލިޙުއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާދު ވިދާޅުވެއްޖެ…