ޚަބަރު ފީތާ

އޮކްޓޯބަރ 1, 2021

އޮކްޓޯބަރު – ޑައުން ސިންޑްރޯމް މަސް

ޑައުންސިންޑްރޯމަކީ އުފެދުމުގައި ޖެހޭ ބަލިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އާންމު އެއް ބައްޔެވެ. މިސަބަބަށް ޓަކައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޯބަރ މަހަކީ ޑައުންސިންޑްރޯމްއާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، އެބަލި…


އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަންނަ މިފަދަ ފިތުނަވެރި ޒަމާނެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެފަދަ ޖަޒީރާ ޤައުމުތަކުން ސަމާލު ވާންޖެހޭ – ޚުޠުބާ –

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުޠުބާގައި ވަރަށް މުހިންމު ފިލާވަޅެއް ދީފައިވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައިި އަބަދުވެސް ލޭ އޮހޮރުވުނމާއި، ބައިބައިވުމާއި، ދެކޮޅުވެރި ޢަމަކު ހިންގާ ވާހަކަ އެވެ….