ޚަބަރު ފީތާ

ސެޕްޓެމްބަރ 11, 2021

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ކޯޗިން ކޯސް ނިންމާލައިފި.

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް އިން ކުރާމަސައްކަތުގެ ދަށުން ހޭންޑްބޯލް ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް 02 ސެޕްޓްންބަރު 2021 ގައި…