ޚަބަރު ފީތާ

މިނިވަން ފިކުރު

ހަރުކަށިފިކުރާއި ހައްދުފަހަނައެޅުމާއި މެދުމިން، މިއީ ކޮން ވާހަކައެކޯލަ؟ (4)

އިސްލާމްދީނުގެ ނަޒަރުގައި ހައްދުފަހަނައަޅައި ދިއުން: ހައްދުފަހަނަ އެޅުމަކީ ކޮބައިތޯ ބަހުގެ ގޮތުންނާއި އިސްލާމީ ޝަރުޢުގެ އިޞްޠިލާހުން ބަލައިލުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެކަމުގެ…

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ