ޚަބަރު ފީތާ

ސިޔާސީ


ގައުމަށް ޣައްދާރުވީ ބަޔަކާ އެކުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ގައުމަށް ޣައްދާރުވީ ބަޔަކާ އެކުގައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ “މިނިވަންކަމުގެ…