ޚަބަރު ފީތާ

ސުފުރާ

މިއީ މެންޑަރިންގެ މޫސުމް

މެންޑަރިނަކީ ނާރިނގު ޢާއިލާގެ މޭވާ އެކެވެ. އޮރެންޖަށް ވުރެ ސައިޒުން ކުޑަ މިމޭވާ އެ ހުރިގޮތަށް ކައިއުޅޭއިރު ބައެއްމީހުން ސަޓަނި ތައްޔާރު ކުރުމުގައިވެސް މެންޑަރިން ބޭނުން ކުރެއެވެ….

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފަޅޯ އަސާރަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި: އާދައިގެ 2 ފަޅޯ (ޅަ) 1 ޖޯޑު ރާހުތް (ވިނިގަރ) 50ގ ހިކމިރުސް 50ގ ދިރި 25ގ ދަވިއްގަނދު 50ގ ލޮނުމެދު 1 ސައިސަމްސާ…