ޚަބަރު ފީތާ

ސުފުރާ


ބަޓަރޗިކަން ބިރިޔާނީ: ރަހަމީރު އެއްޗެއް..

ނުންވާނޭ ތަކެތި: ½ ޖޯޑު ހަނޑޫ (ތަންކޮޅެއް ހަރުކޮށް ކައްކާފައި) 300 ގްރާމް ބޯންލެސް ކުކުޅު (ބޮޑުކޮށް) 2 ބޮޑުފިޔާ (ތުނިކޮށް ކޮށާފަ. މުރަނަވާވަރަށް ތެލުލާފަ) ½…