މޫފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފި

މޫފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި އިވެންޓު ބާއްވާފައިވަނީ އެ ރިސޯޓުގެ އެރިސޯޓުގެ އައުޓްލެޓް މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ލަތީފް އާއި ޖެނެރަލް މެނޭޖަރ ޝާޝާ ޓަޔަސްގެ ސުޕަވައިޒަރ ކަމުގެ ދަށުން މި އޭޕްރިލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެރިސޯޓް ވަށައިގެން ބޭއްވި ދުވުމުގެ ޙަރަކާތަކުން ފެށިގެންދިޔަ މި އިވެންޓުގައި އެރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރިސޯޓުގައި ތިބި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ  ފަތުރުވެރިން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު، މިދުވުމުގެ ޙަރަކާތުގައި އޯޓިޒަމް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ތޮތްޕާއި އިސްޓާކީން ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައެވެ. އަދި އޯޓިޒަމް ސެންޓަރަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްފޮއްޓެއްވެސް ވަނީ ބަހައްޓާފައެވެ.

މި ދުވުމުގެ ޙަރަކާތް ނިމުމަށްފަހު، އޮކްޝަނެއް ބާއްވާފައިވާ އިރު، އޭގެއިން ލިބުނު ފައިސާއާއި މިފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓުން ފަންޑް ފޮއްޓަށް ލިބުނު ފައިސާ މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނާއި ވަނީ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަންގެ އެމް.ޑީ އިފްހާމް ޙުސައިން ވިދާޅުވީ މިފައިސާ ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޯޓިޒަމް ސެންޓަރގެ ތެރަޕީތަކާއި އެހެނިހެން ފެސިލިޓީސް ކުރިއަރުވަން ކަމަށެވެ.

އޯޓިޒަމް އެވެއަރނަސް ކުރުމަށް މިމަހުގައި މިފަދަ އިވެންޓެއް މޫފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓުން އިސްނަންގައިގެން ބޭއްވިކަމަށްޓަކައި މޫފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ ހީވާގި މެނޭޖްމަންޓަށާއި އެތަނުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މޯލްޑިވްސް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރުދަންނަވާފައެވެ.

 

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "މޫފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މެނޭޖްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްރައިޒިންގ އިވެންޓެއް ބާއްވައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*