ބަވަނަވަންތަކަމަށް ހުޅުވިފައިވާ އަދުގެ ރާއްޖެއަކީވެސް އިމެއް މިނެއް ނެތް ހޯދުންތަކަށާއި ދިރާސާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ރާއްޖެއެއް: ތަޢުލީމީ ވަޒީރު

ބަވަނަވަންތަކަމަށް ހުޅުވިފައިވާ އަދުގެ ރާއްޖެއަކީވެސް އިމެއް މިނެއް ނެތް ހޯދުންތަކަށާއި ދިރާސާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ރާއްޖެއެއްކަމަށް ތަޢުލީމީ ވަޒީރު ޑރ. ޢައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ފައްތަރެއްގައި ދިވެހި މުޖްތަމަޢުއާއި ސަޤާފަތް މިވަނީ އެހެން މުޖްތަމަޢުތަކާއި ސަޤާފަތްތަކާއި ގުޅިލާމެހިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމުތައް ވަކިވަކިން ކަންކަން ކުރުން މިއަދު ދުނިޔޭގައި މި އަންނަނީ މަދުވަމުން ކަމަށެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެއްޤައުމަކަށް ދިމާވާ މައްސަލައެއްގެ އަސަރު ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކަށް ކުރުމަކީ މިއަދު ޢާންމުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ނަޒަރިއްޔާތާއެކީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ މިއަދު ހަމައެކަނި އެ ތަރިކަ ނިސްބަތްވާ އަހުލުވެރިންގެ އިތުރުން އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ގިނަބައެއްގެ މަސަތްކަތަކަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

 

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "ބަވަނަވަންތަކަމަށް ހުޅުވިފައިވާ އަދުގެ ރާއްޖެއަކީވެސް އިމެއް މިނެއް ނެތް ހޯދުންތަކަށާއި ދިރާސާތަކަށް ހުޅުވިފައިވާ ރާއްޖެއެއް: ތަޢުލީމީ ވަޒީރު"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*