ލައިފް ބްރޭންޑްގެ ފެންފުޅިތަކަކުން ކަޅުކުލައިގެ ކުނޑިތަކެއް ފެނުން

ލައިފް ބްރޭންޑްގެ ފެންފުޅިތަކަކުން ކަޅުކުލައިގެ ކުނޑިތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން، އެބެޗުގެ ހުރިހާ ފެންފުޅިތައް 
ބާޒާރުން ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީން އަންގައިފިއެވެ.

މިއަދު އެ އޮތީރިޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާގޮތުން، ’ލައިފް‘ ބްރޭންޑުން އުފައްދާފައިވާ ފެންފުޅިތަކުގެ ތެރެއިން، 3 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި (ބެޗް ނަމްބަރ 447)  އުފައްދާފައިވާ  500 މިލިލީޓަރުގެ ގެ ބައެއް ފެންފުޅިތަކުން ކަޅުކުލައިގެ ކުނޑިކޮޅު ތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ވެފައިވާކަމަށެވެ. 

އަދި އެފަދައިން ބަންދުކުރެވިފައިވާ ފެންފުޅިއެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ޖަމިއްޔާއިން ބޯފެނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުގެ އިތުރުން، އެ އޮތޯރިޓީއިން ބަލާ މިންގަނޑު ކަމުގައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ”ކޯޑެކްސް“ މިންގަނޑާއި ޚިލާފް ކަމެއް ކަމުގައި އެބަޔާނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭއެވެ،

އެހެންކަމުން އެ ބެޗްގެ ފެން ބާޒާރުން ނެގުމަށާއި އަދި ނުވިއްކުމަށްވެސް އެއޮތޯރިޓީގެ ނޫސްބަޔާނުގައި ވަނީ އަންގާފައެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "ލައިފް ބްރޭންޑްގެ ފެންފުޅިތަކަކުން ކަޅުކުލައިގެ ކުނޑިތަކެއް ފެނުން"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*