ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް ގާޒީ ސްކޫލްގައި..

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް ގާޒީ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 2 ދުވަހުގެ މި ވޯކްޝޮޕްގެ ބައެއް ސެޝަންތަށް ނަންގަވައިދެއްވައިފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރަރ އެއް ކަމަށްވާ އައްޝައިޚް ނިމާލް މުހައްމަދެވެ. 56 ބައިވެރިންނާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ވޯކްޝޮޕްގެ ބާކީ ހުރި ސެޝަންތަށް ނަންގަވައިދެއްވާނީ އަބްދުލް ލަތީފް މުހައްމަދެވެ.

ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ޖެެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މުހައްމަދު ސަބާޙް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ނަމޫނާ ވޯކްޝަޕް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނާއި ، އިސްލާމް މުދައްރިސުން އަދި އިސްވެރިންނަށް ޙާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިސްލާމައިޒްޑް ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ކަމުގައެވެ. މި ވޯކްޝަޕްގައި އިސްލާމްދީނާއި ގުޅުވައިގެން އެކި އެކި މާއްދާތަށް ކިޔަވައިދެވޭނެ ގޮތްތަކާއި މުދައްރިސުން ދަރިވަރުންނަށް ނަމޫނާ އަކަށް ވާނޭ ގޮތާއި އާާންމުކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ކުރިމަރިވާ ގޮންޖެހުންތާކާއި އެކަންތައްތަކާއި މުދައްރިސުން ކުރިމަރިލާނެ ގޮތްތަކުގެ އިތުރުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޝައުޤުންފުރިގެންވާ ކަންތައްތަކަށް އަލި އަޅުވައިލައިފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 15 އަދި 16 ގައި ފުވައްމުލަކުގައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސްގެ ޑީން އައްޝައިޚް އަލީ ޒާޙިރް ބިން ގާސިމް އަދި އަދި އެމް.އެން.ޔޫ ގެ ލެކްޗަރަރ އެއް ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މުހައްމަދު  ސުޖާއު ނަންގަވައިދެއްވި މި ސެޝަންތަކުގައިވެސް 34ކަށް ވުރެ ގިނަ މުދައްރިސުން ބައިވެރިވެފައެވެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ 4 ސަރަހައްދެއްގައިި ބޭއްވުމަށް ރާވައިފައިވާ ނަމުނާ ވޯކްޝޮޕްގެ މެއިން ސްޕޮންސަރ އަކީ ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން އެވެ. އަދި ޓްރެވެލް ޕާރޓްނަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އެއާލައިން – މޯލްޑިވިއަން އެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ޕީސް ފައިންޑޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދާއި ، ނ އަތޮޅު ، ޏ ފުވައްމުލަށް އަދި އައްޑޫގައެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "ޕީސް ފައުންޑޭޝަންގެ ނަމޫނާ މުދައްރިސް ވޯކްޝޮޕް ގާޒީ ސްކޫލްގައި.."

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*