ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި ކުލަބު ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ”ފަސްޓް އެއިޑުން“ ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި.

ކުޅިވަރަށް ”ފަސްޓް އެއިޑުން“ ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި.

ކުޅިވަރަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ”ފަސްޓް އެއިޑުން“ ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ދިވެހި ރެޑް ކްރޮސެންޓް ގުޅިގެން ފެށި މި ޕްރޮހްރާމް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި ކުލަބު ތަކަށެވެ.

”ޕްރެކްޓިކަލް ފަސްޓް އެއިޑް ފޯރ މެޑިކަލް އޮފިސްސާ“ ގެ ނަމުގައި ހިންގާ މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ކުލަބު ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މެޑިކަލް އޮފިޝަލުން ނަށް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމްގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.

އެއްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް ތަމްރީން ދޭނީ ރެޑްކްރޮސެންޓްގެ މެޑިކަލް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ކާރު ބޭފުޅުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދެމުން ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ސްޕޯޓްސް މެޑިކަލް އޮފިޝަލުން ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން ނިންމާފައިވާ  ކަނަށާއި މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމޭއިރު ގިނަ ކަންތަށްތަކެއް އެނގިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ ގިނަ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިޔަށް ގެންދާނެކަމަށްވެސް  ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި ކުލަބު ތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ”ފަސްޓް އެއިޑުން“ ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި."

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*