އައްޑޫސިޓީ ފޭދު އާއި މަރަދޫގައި ބަހައްޓާ ޖިމް ސެޓްތައް ބަހައްޓައިފި

ފޮޓޯ: އައްޑޫލައިވް

އައްޑޫސިޓީ ފޭދު އާއި މަރަދޫގައި ބަހައްޓާ ޖިމް ސެޓްތައް ބަހައްޓައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން، އައްޑޫގެ އަވަށްތަކުގައި ބަހައްޓާ އައުޓް ޑޯ ޖިމް ސެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ފޭދޫ ޖިމް ސެޓް ބަހައްޓާފައިވަނީ ފޭދޫ ބޮޑު މަގާ ދިމާލުން އޮންނަ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކްގެ ތެރޭގައެވެ.

މި ސަރަހައްދަކީ ފޭދޫގައި ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ޔުނިޓްތައްވެސް ހުރި އަދި މަރަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކްވެސް އޮތް ސަރަހައްދެވެ.

އައްޑޫގެ ހުރިހާ އަވަށެއްގައި އައުޓް ޑޯ ޖިމް ސެޓް ބަހައްޓަން އެސިޓީގެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައ ތިބުމަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު، ކަސްރަތުކޮށްލެވޭނެ އިންތިޒާމް ރައްޔިތުންނަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމެވެ.

-ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!- "އައްޑޫސިޓީ ފޭދު އާއި މަރަދޫގައި ބަހައްޓާ ޖިމް ސެޓްތައް ބަހައްޓައިފި"

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*