ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް

ކީރިތި ޤުރްއާނަކީ މީސްތަކުންނަށް ހިދާޔަތެއްކަމުގައި جبريل عليه السلام މެދުވެރި ކުރައްވާ رسول الله صلى الله عليه وسلم ގެ މައްޗަށް ބާވާލެއްވި ކީރިތި ﷲގެ ބަސްފުޅެވެ.

  • ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތު
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ސަތޭކަ ސާދަ ސޫރަތެވެ.
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ތިރީސް ފޮތެވެ.
  • ކީރިތި ޤުރްއާންގައި ވަނީ ތިންލައްކަ ވިހިހާސް ފަނަރަ އަކުރެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ دعاء އަކީ އަޅުގަނދުމެނީ ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރާ އަދި ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ކިޔަވައި، ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ޢަމަލު ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ.

އަދި މި ލިޔުން (އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ލިޔުން) ކިޔުއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އަރިހުން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދެމަކީ އަޅުގަނޑަށް ސާބިތުކަން ދެއްވުމަށާއި އަޅުގަނޑަށް ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިނުމެވެ.

جزاك الله خيرا

صبغة الله أحمد

 

ލިޔުންތެރިޔާއާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޞިބުޣަތުﷲ އަޙްމަދު

ލޯފަން ކުއްޖެއް

2 Comments on "ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ ކުރު ތަޢާރަފެއް"

  1. އަލަށް މި ފެނުންނީ ލޯފަން ކުއްޖެއްގެ ލިޔުމެއް… ވަރަށް ފުރިހަމަ ފެށުމެއް ސިބުގަތުﷲ އަށް މިކަމުގައި ކާމިޔާބީއަށް އެދެން.
    އެޓޯލްނިއުސްއިން ތިކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށްވެސް އުންމީދުކުރަން…

  2. އިސްމާޢީލް | ޑިސެމްބަރ 7, 2016 at 08:46 | Reply

    މާތްﷲ ސިބުގަތުﷲ އަށް ސާބިތުކަށް ދެއްވައި ފާގަތި މުސްތަގުބަލެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި އާމީން

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ

އީމެއިލް އެޑްރެސް ހާމަ ނުކުރާނެ.


*